plastenikS ciljem ekonomskog osnaživanja i uključivanja u gospodarski život lokalne zajednice nakon svibanjskih poplava koje su zadesile područje općine Domaljevac-Šamac, a u skladu s Odlukom UO Udruženja NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac raspisan je Javni poziv je dodjela opreme za plasteničku proizvodnju povrća poplavljenim sa područja općine Domaljevac-Šamac.

U skladu s Odlukom UO Udruženja NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac o uvjetima i kriterijima za odabir korisnika projekata:Revitalizacija plasteničke proizvodnje u općini Domaljevac-Šamac, a u ciljuosiguranja transparentnosti, pravilnog izbora korisnika plastenika i dugoročne održivosti projekta, izvršni direktor NBR-a objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava/zahtjeva za pomoć osobama koje su pretrpjele štete od poplava na području općine Domaljevac – Šamac

 1. 1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela opreme za plasteničku proizvodnju povrća poplavljenim sa područja općine Domaljevac-Šamac s ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja i uključivanja u gospodarski život lokalne zajednice.

Plastenici će biti dodijeljeni poplavljenim koji se bave ili se namjeravaju baviti plasteničkom proizvodnjom povrća, kao jedna od aktivnosti projekta „Revitalizacija plasteničke proizvodnje u općini Domaljevac-Šamac, kojeg finansira Ambasada Norveške (ROYAL NORWEGIAN EMBASSY FLOOD RELIEF FUND), i to:

 • deset novih plastenika površine 150 m² svaki, uključujući foliju i sistem za navodnjavanje.
 1. 2.KORISNICI PRAVA NA POMOĆ

Pravo prijave na Javni poziv za dodjelu opreme za plasteničku proizvodnju povrća imaju isključivo poplavljeni poljoprivrednici koji ispunjavaju sljedeće obvezne - eliminatorne uvjete:

 • da je fizička osoba prijavila štetu nadležnom općinskom organu za Popis i prijavu štete,
 • da ima prijavljeno prebivalište na području općine Domaljevac-Šamac,
 • da je upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) Općine Domaljevac-Šamac (kao nositelj ili član) ili Obrtni registar Općine Domaljevac-Šamac (kao vlasnik registriranih poljoprivrednih djelatnosti),
 • da raspolaže poljoprivrednim zemljištem za postavljanje plastenika tlocrtne minimalne površine 150 m²,
 • Iskazana spremnost proizvođača za plasteničku proizvodnju i sufinasiranje pratećeg dijela/sjemenski materijal i gnojivo, te spremnost da učestvuje na edukativnim i drugim aktivnosti namijenjenim poljoprivrednim proizvođačima u sklopu projekta / prijem tehničke potpore koja se planira projektom/praćenje korištenja plastenika od strane donatora.

 

Prijave pristigle na Javni poziv vrednovat će se na temelju sljedećih kriterija:

 • visina procjenjene štete od poplave,
 • životna dob,
 • obrazovna struktura
 • broj članova zajedničkog domaćinstva.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE KOD PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Za prijavu na Javni poziv za dodjelu opreme za plasteničku proizvodnju povrća, podnositelj prijave dostavlja u originalu ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na grant,
 • osobnu iskaznicu
 • uvjerenje o oštećenosti poplavom,
 • potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Domaljevac-Šamac ili rješenje o registraciji za obavljanje poljoprivredne djelatnosti Službe za financije i gospodarstvo općine Domaljevac-Šamac,
 • posjedovni list ili ZK izvadak sa naznakom površine poljoprivrednog zemljišta, ugovor o zakupu ili neki drugi akt kojim se dovodi u vezu pravo raspolaganja / korištenja aplikanta u odnosu na vlasnika zemljišta na kojem će se izvršiti postavljanje opreme za plasteničku proizvodnju povrća,
 • kućnu listu sa podacima o broju, starosti i srodstvu članova kućanstva,

Prijava se popunjava na odgovarajućem aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti u Šalter sali općine Domaljevac-Šamac.

4. POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Ocjenjivanje i izbor prijava pristiglih na Javni poziv izvršit će Komisija za odabir korisnika, imenovana od strane Upravnog odbora NBR-a, kojaće prema kriterijima utvrđenim u tačci II. ovog Javnog poziva predložiti preliminarnu rang listu.

Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika objavljuje se na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i na web stranici NBR.awww.nbrudruzenje.org

Pismeni prigovor na preliminarnu rang listu potencijalnih korisnika podnosi se NBR-u u roku od pet dana od dana objavljivanja.

Nakon isteka roka za prigovor, na temelju rang liste NBR će zaključiti Ugovore sa odabranim korisnicama granta, kojim će se definirati sva prava i obveze između NBR-a i korisnika pomoći.

 

V. PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dostavljanje prijava vrši se poštom ili osobno, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Općina Domaljevac-Šamac, posavskih branitelja 148.

sa obveznom naznakom: «Prijava na Javni poziv za dodjelu pomoći poplavljenima/ROYAL NORWEGIAN EMBASSY FLOOD RELIEF FUND – ne otvarati».

Rok za podnošenje prijave je 10.09.2014. godine do 15,00 h.

           

Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine i web stranicama općine Domaljevac (www.domaljevac.ba) i NBR-a (www.nbrudruzenje.org).

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 08:30 – 15:00 h, na broj telefona 031/716-600, lokal 215 ili osobno u općini Domaljevac-Šamac - Služba za financije i gospodarstvo, kontakt osoba: Zlatko Špionjak, Služba za financije i gospodarstvo Ili na brojeve telefona NBR-a ; 053/820-515 i 053/810-952.

             

Enver Sarvan, izvršni direktor NBR-a

Obrazac prijave možete pronaći OVDJE

 

zupa-grebnice.com

 

Ostali sadržaj iz kategorije

Donacije ugroženim od poplava

donacije-u-novcuTijekom mjeseca svibnja 2014. godine našu župu je pogodila velika elementarna nepogoda. Zahvaljujući svećeniku Luki Luciću koji je preko dobrih ljudi iz svog dekanata u Njemačkoj osigurao vrijednu novčanu pomoć uspjeli smo najugroženijim obiteljima naše župe dodijeliti novčane donacije kao vid pomoći za pretrpljenu štetu. Popis sa iznosima objavljen je na župnoj oglasnoj ploči ali i na ovoj stranici. Za uvid u popis s donacijama kliknite na link desno